Nationale Unie 
uw partijNU Nationale Unie Partijvisie en Programma 2010 – 2015 Indien u een eerlijk, kansrijk en betaalbaar Suriname wil voor iedereen Surinama enere se ajata ame-me-te-rapa Efu joe wani kenki Sranan Hemé Surinam ké halet ko bedalna hai NU Nationale Unie Catostraat 1 & t 499675 / 476958 Jankielaan 2- boven f 499678 (hoek Kwattaweg 353-c) m 07558855 / 08589861 Postbus 5193 info@nationaleunie.net Paramaribo www.nationaleunie.net Inhoudsopgave: § Titel Pag. 1. VOORWOORD 2 2. GOED EN BEHOORLIJK BESTUUR 3 3. BEWUSTWORDING, HOUDING EN MENTALITEIT 4 4. WERKGELEGENHEID EN ECONOMIE 6 5. SAMENWERKING MET ALLE DEMOCRATIESCHE LANDEN IN DE WERELD EN MET NAME WAARMEE SURINAME HISTORISCHE- EN FAMILIAIRE BANDEN HEEFT 9 6. DIASPORA BELEID 11 7. SOCIAAL MAATSCHAPPELIJK EN MILIEU (IEDEREEN TELT) 12 8. VEILIGHEID EN DEMOCRATIE 13 9. FINANCIËN EN BETAALBAARHEID 14 10. LANDBOUW EN VEETEELT 15 11. SPEERPUNTEN NATIONALE UNIE 16 Voorwoord Beste partijgenoot, kiezer en sympathisant, Voor u ligt een document dat de basis is van het gedachtegoed van de Surinaamse politieke partij Nationale Unie. Wij komen op voor het volk van Suriname en de grond van Suriname tot aan de staatkundige grenzen. Het volk en land van Suriname moeten op een open, democratische veilige, kansrijke, respectvolle manier en langdurig tot ontwikkeling en bloei gebracht worden. Hierbij hoort ook de diplomatieke bescherming van Surinamers in het buitenland. Etnische mobilisatie, corruptie, bureaucratie, persoonlijke en groepsverrijking, onderdrukking en intimidatie in welke vorm dan ook moeten tot het verleden behoren. Recht en waarheid moeten gehandhaafd en nageleefd worden door de verantwoordelijke instituten. Het gezag, de regering, het parlement, en de rechtspraak moeten hun verantwoordelijkheid nemen en handelen met een schoon besef, vertrouwen, gelijkheid, vrijheid en kansen en respect voor het volk en de natuur van Suriname. Zij moeten hierbij actief voorgaan en toezien, het voorbeeld geven, volk en andere partijen hierop aanspreken en indien nodig maatregelen treffen. Geheel volgens de Grondwet van Suriname, de hieruit voortvloeiende wetgeving en rechtspraak. De universele rechten van de mens in gedachten, gerespecteerd en naleven zodat allen een veilig en menswaardig bestaan hebben, met uitzicht op ontwikkeling en groei. Bestuur van het land en bevolking van Suriname moet plaatsvinden door gezamenlijke verantwoordelijkheid op te brengen in nationaal belang. Door openheid, deskundigheid, zorgvuldigheid, evenwichtigheid, stimulering en beloning, naleving en sancties. En met het voortdurende besef dat het een voorrecht en hoog ideaal is om het land en zijn volk te mogen dienen. In waardigheid, in eenvoud, in kundigheid, slagvaardigheid en betrouwbaarheid. Alle bronnen (onder andere natuur) en mogelijkheden die het land en zijn volk bezitten moet respectvol en kansrijk worden benut. Alleen in landsbelang, en ter waarborging van welzijn van volk en natuur. Iedereen moet hieraan een bijdrage leveren, als het nodig is met sancties. Suriname kan geen vrijstaat zijn of worden voor ordinair roofbouw en machtsmisbruik van gezagsdragers, organisaties en groeperingen in binnen en buitenland in welke vorm dan ook. Nationale Unie is een schone politieke partij, met een hoog en zuiver ideaal. De partij gaat zich inzetten voor het volk en de natuur. Iedereen die de partij wil dienen zal op de schone en ideale beginselen van de partij worden getoetst en zich hieraan moeten verbinden. Nationale Unie is van mening dat het besturen van het land en het dienen van het volk een onvoorwaardelijke missie is zonder opvallend geldelijk gewin nog privileges. Met dit besef is Nationale Unie zelf bereid eventueel verkregen steun en stemmen van het volk voor eventuele regering- of parlementaire deelname terug te geven aan het volk. Nationale Unie zal alleen deelnemen aan landsbestuur als dit ook de wil is van het volk. Met als hoogste doel het nationaal belang, van volk en land. Genoemde beginselen worden verankerd in de statuten en reglementen van de Nationale Unie, ten einde ook recht te doen aan beloftes en geloofwaardigheid van de partij en zijn gedachtegoed hierna. Wij hopen dat u een goede keuze zult maken en stemt op Nationale Unie. Het bestuur van Nationale Unie (NU), Paul van Leeuwaarde, voorzitter Mahin Jankie, secretaris Goed en behoorlijk bestuur Land en volk zijn zeer gebaat bij goed en behoorlijk bestuur. Niet alleen in nationaal belang maar ook om internationaal aanzien en vertrouwen te verwerven en te behouden. Goed en behoorlijk bestuur kenmerken zich o.a. adequate visie, analyse, deskundigheid, samenwerking (samenhangend), openheid, naleven van wet en regelgeving, handelen in algemeen belang, leren en ontwikkelen en investeren in mensen en milieu (natuurbehoud). De basis voor goed en behoorlijk bestuur ligt in transparante, dynamische en aangesloten meerjarenprogramma's voor alle terreinen die het besturen van land en volk noodzaken. Uiteraard in evenwichtige inzet van mensen en middelen, en middels actieve planning en rapportages. Mensen en middelen volgen programma's in uiterste discipline, gezag en betrouwbaarheid. Rechtmatigheid en doelmatigheid alsmede haalbaarheid moeten de basis zijn, voor nationale opbouw en belang. Nationale Unie is van mening dat het huidige bestuur van Suriname berust op zeer zwakke analyses, onsamenhangend beleid en geen adequate inzet van mensen en middelen. Deze is mede ingegeven door politiek bestuurlijke opportunisme, sterk gekleurde belangen en onvoldoende besef voor nationale opbouw. Het ontbreekt het huidige bestuur aan oprechte wil, kennis en bewustzijn om land en volk structureel kwalitatief te ontwikkelen. Kortom er is een gebrek aan volwassenheid, bekwaamheid en nationaal besef voor goed en behoorlijk bestuur. Daarom is Nationale Unie van mening dat het besturen van het land, en dus goed en behoorlijk bestuur, moet gebeuren door: 1. vakbekwame bestuurders, blijkens een adequate opleiding en bestuurservaring in het openbaar bestuur (de juiste persoon op de juiste plaats); 2. meerjaren- en afgestemde programma's, vooraf gegaan aan door een nationaal bestuursprogramma- en akkoord; 3. controle en naleving van bestuur en rechtspraak moeten middels een neutraal orgaan getoetst worden, dit orgaan wordt door het volk gekozen en verankerd in de grondwet van Suriname; 4. controle en toetsing van meerjarenprogramma's (haalbaarheid, planning en controle) worden eveneens getoetst door het neutraal orgaan. Bewustwording, houding en mentaliteit Suriname is een mooi en vruchtbaar land met grote potenties. Er wonen ongeveer 450.000 mensen, waarvan ongeveer de helft 200.000 de beroepsbevolking vormt. Dus deze groep zorgt voor de betaalbaarheid van belangrijke zaken (onderwijs, huisvesting, zorg, infrastructuur, et cetera) van het land. Daarnaast krijgt het land inkomsten van ‘buiten’ van buitenlandse bedrijven die in Suriname ondernemen. De groep van 200.000 kan enigszins tot redelijk goed voor zichzelf zorgen. Er is een groep van ongeveer 100.000 kinderen (0 – 18 jaar) dat niet voor zichzelf kan zorgen, wat ook een normaal verschijnsel is in de ontwikkeling van deze groep. Een groep van ongeveer 150.000 mensen kan niet of nauwelijks voor zichzelf zorgen. Het gaat om mensen vanaf 18 jaar en ouder. Deze mensen leven van goede doelen, criminaliteit, familie/naasten zorg en hulp uit het buitenland. Voor een mooi, vruchtbaar en rijk land is dit een schrijnende situatie. De verantwoordelijke regering lijkt toe te staan dat dit kan gebeuren. De armoede en uitwassen hiervan wordt steeds meer geaccepteerd door de regering en samenleving, zonder dat er serieuze stappen worden gezet om dit te beteugelen. Volgens Nationale Unie getuigt dit van een groot gebrek aan bewustwording en een uiterst verwerpelijke houding en mentaliteit van voornamelijk de regering. Immers de menswaardigheid (gevoel van eigen waarde) van het arme deel van de samenleving is in het geding. Daarnaast zijn er groepen die bijna permanent kansen worden ontnomen zichzelf te ontwikkelen, omdat ze dat op eigen kracht niet kunnen. Deze groep raakt gefrustreerd en zal in de overlevingsdrang weinig hechten aan noodzakelijke normen en waarden en dus zich niet verbonden voelen met de samenleving. Grote en structurele maatschappelijke ontwrichting kan hiervan het gevolg zijn, welke ook opbouw, welvaart en welzijn van land en volk als zodanig kan aantasten. Dit kan ook doorwerken naar verval van nationale identiteit en vertrouwen. Regeringsvertegenwoordigers, parlementsleden, de rechtspraak, journalistiek en maatschappelijke zorgdragers evenals financiële toezichthouders, die ontoelaatbaar gedrag niet afkeuren en daadwerkelijk sanctioneren zetten de deur open voor al geheel verval en normloosheid. Men verkeert in de greep van intimidatie en angst voor machtsverlies, ten koste van het volk- en landsbelang. Deze houding en gedrag etaleren precies waar het de regering en andere prominente rolmodellen om te doen is. Namelijk niet het oprecht dienen van land- en volksbelang. Tegelijkertijd weerspiegelen voornoemde houding en gedrag de werkelijke competenties en deskundigheden van regering, parlement, rechtspraak, journalisten, maatschappelijke zorgdragers en financiële toezichthouders. Vooralsnog zijn er weinig tekenen die wijzen op een ommekeer in het huidige bestel van Suriname en zal de duurzame ontwikkeling van land en volk op een bedenkelijk niveau blijven. Om hierin verandering te brengen stelt Nationale Unie de volgende fundamentele zaken voor: 1. het kiezen voor de gewenste bestuursvorm: presidentieel, parlementair of gemengd stelsel; dienovereenkomstig zal er een afzettingsprocedure voor de president en vice-president worden vastgesteld; 2. het wettelijk verbieden van nevenfuncties voor de president, de vicepresident, en ministers, onderministers, directeuren en onderdirecteuren van ministeries; 3. het scheppen van zodanige condities, opdat het openbaar ministerie daadwerkelijk met uitsluiting van elk ander orgaan zijn taken kan uitvoeren; 4. het wettelijk verbieden van deelname aan het passief kiesrecht van een ieder die een strafvonnis op zijn naam heeft staan, dus ontzeggen van het recht om gekozen te worden voor een schone overheid (clean government); 5. het inwerkingstellen van alle grondwettelijke organen; 6. het herorganiseren van de rechterlijke macht zodat deze effectief wordt en voldoet aan internationale normen. Invulling geven aan het Constitutioneel Hof. wettelijk instellen van een (onafhankelijke) persrechter om de rechterlijke macht bespreekbaar te maken; 7. het wettelijk instellen van een (onafhankelijk) klachteninstituut voor klachten van burgers; 8. het doorzichtig, openbaar maken en corrigeren van het grondtoekenningsbeleid, opdat een ieder op grond van objectieve criteria in aanmerking komt voor een stuk grond, met waarborging van laagdrempelig bezwaar- en beroepsmogelijkheden; 9. het universiteitsbestuur uit de politieke sfeer halen, opdat het wetenschappelijk niveau kan worden opgevoerd; 10. het opheffen van elke vorm van censuur en corruptie, omdat alleen een kritische samenleving haar creativiteit kan ontwikkelen; bovendien kan hierdoor controle op voornoemde zaken effectief plaatsvinden; 11. de inrichting van een speciale organisatie die belast zal zijn met aanname van overheid personeel. Werkgelegenheid en economie Een goed ondernemingsklimaat is een noodzakelijke voorwaarde voor de groei van inkomens en werkgelegenheid in de private sector en daarmee voor tegengaan van armoede. Gebrekkige marktwerking, beperkingen van de toegang tot markten en bevoordeling van bevriende ondernemers leiden tot uitsluiting en ongelijkheid van kansen voor ondernemers. Een overheid die nalaat zich in te spannen om het ondernemingsklimaat te verbeteren faalt als bestuurder omdat zij een deel van de bevolking de mogelijkheid ontneemt om werk en inkomen te verwerven. En hierdoor ook zelfredzaamheid en eigen waarde te bevorderen. Wel of geen inspanning om het ondernemingsklimaat te verbeteren is uiteindelijk een politieke keuze. In Suriname wordt een groot deel van het nationaal inkomen in de informele economie gerealiseerd. We kunnen er van uitgaan dat een groot deel van de ondernemers en werknemers in de informele sector werkt, omdat de formele sector meestal gedomineerd wordt door grotere kapitaalintensieve bedrijven zoals Suralco en Staatsolie. Dat is zorgwekkend omdat we weten dat informaliteit veel nadelen heeft, of in economische termen: informaliteit is duur. Ondernemers en werknemers in de informele sector kunnen bijvoorbeeld normaal gesproken geen financiering krijgen en hebben geen toegang tot de rechter om contractverplichtingen af te dwingen. Bovendien lopen ze het risico dat hun bedrijf gesloten wordt door de autoriteiten omdat het illegaal is. Allemaal aspecten die kosten in de hand werken en oorzaken hebben die vaak te herleiden zijn tot zwak of zelfs falend bestuur. De regering is ontegenzeggelijk cruciaal bij het bewerkstelligen van een ondernemingsklimaat dat positief kan bijdragen aan duurzame economische ontwikkeling. Zij zijn immers verantwoordelijk voor onder meer het opstellen en handhaven van wet- en regelgeving die zorg draagt voor de zo noodzakelijke juridische, financiële en sociale diensten en bescherming. Helaas schort het hier veelal aan. Ten eerste blijkt vaak, dat in beperkte mate sprake van arbeidswetgeving zodat ondernemingen en werknemers niet de rechtsbescherming krijgen die nodig zijn. Zelfs als je geregistreerd bent en je gaat naar de rechter omdat één van je klanten zijn verplichtingen niet nakomt, duurt het in Suriname te lang om een betaling te innen. Het functioneren van justitie is ook het belangrijkste knelpunt in het ondernemingsklimaat. Het is derhalve belangrijk om rechters te introduceren voor bedrijfsrecht ter verbetering van het ondernemingsklimaat in Suriname. Zo kan er door de overheid actief worden bijgedragen aan de hervorming van wetten die een betere geschillenbeslechting mogelijk maakt. Ook het eigendomsrecht (bijvoorbeeld ten aanzien van de productieprocessen, muziek en dergelijke) wordt niet voldoende beschermd in Suriname. Er is onvoldoende concurrentiebeleid om monopolievorming tegen te gaan, hetgeen vooral slecht kan uitpakken voor relatief kleine formele ondernemers. Deze belastingbetalende groep ontbreekt het vaak aan middelen en toegang om autoriteiten daadwerkelijk beïnvloeden en is ook vaak in het nadeel ten opzichte van informele concurrenten. Naast tekortkomingen in de juridische diensten voor en bescherming van ondernemers wordt ten tweede veel last ondervonden door ondernemers van een gebrekkig opererende financiële sector. Randvoorwaarden hiervoor worden veelal bepaald door overheden welke daar vaak in te kort schieten. Zo kan bijvoorbeeld het macro-economische beleid slecht zijn en leiden tot hoge inflatie en monetaire instabiliteit of worden commerciële banken niet of onvoldoende gestimuleerd door de regering (Ministeries van Financiën, Centrale Banken) om ook voor relatief kleine ondernemers diensten aan te bieden. Een voorbeeld is het wettelijk mogelijk maken financiering voor gebouwen mogelijk te maken met een looptijd tot 40 jaar en of micro krediet faciliteiten. Zo gebeurt het dat rechtspersonen die bescherming behoeven en recht hebben op diensten. Dat komt in de eerste plaats tot uiting in het registratieproces zelf. Het duurt gemiddeld meer dan een jaar om het equivalent van een naamloze vennootschap op te richten. En als een ondernemer geregistreerd is, moeten allerlei vergunningen aanvragen, gecontroleerd worden (met alle kosten van dien). Te strenge regulering is zo vaak contraproductief: het effect van regels en vergunningen die het milieu zouden moeten beschermen en werknemers bepaalde zekerheden zouden moeten bieden, leiden er toe dat bedrijven in de informaliteit blijven waar helemaal geen regels gelden. Gebrekkig sociaal overheidsbeleid vormt een derde aandachtspunt voor versterking van ondernemingsklimaat in Suriname. Veel te vaak is er te weinig aandacht bij het opstellen en handhaven van allerlei aspecten van arbeidsrecht of wordt er niet aangestuurd op het bevorderen van maatschappelijk verantwoord ondernemen, door buitenlandse en lokale bedrijven. Vakbonden zouden hier bijvoorbeeld een actieve rol in kunnen spelen evenals multinationals. Dit laatste aspect, of meer in het algemeen de veelal gebrekkige interactie tussen het bedrijfsleven,andere belanghebbenden (vakbonden, consumenten, Kamers van Koophandel et cetera). De regering moet bij alle drie de hierboven vermelde aspecten (juridisch, financieel en sociaal) een belangrijke rol spelen. Verbetering van het ondernemingsklimaat moet ook gezien worden als het belangrijkste onderdeel van de strategie voor private sector ontwikkeling en daarom als primus. Voor ondernemers is het belangrijk dat de Kantongerechten en Hof van Justitie een goede ondernemerskamer hebben. Bestuursrechtspraak dient de worden ontwikkeld. Er moet politieke wil zijn, goed en behoorlijk bestuur, om juridische, financiële en sociale wet- en regelgeving te hervormen de Nationale Unie wil dat doen. In de tweede plaats middels het aangaan van partnerschappen met het bedrijfsleven en relevante maatschappelijke organisaties. Ondernemers weten beter dan overheidsdienaren wat er schort aan het ondernemingsklimaat. Door hen nadrukkelijk te betrekken bij activiteiten ter verbetering van het ondernemingsklimaat wordt ook hun profiel in het beleidsproces versterkt. In de derde plaats door activiteiten te identificeren die bijdragen aan zowel een beter ondernemingsklimaat als aan goed bestuur en tegelijkertijd andere activiteiten aanvullen of waardevoller maken. Nationale Unie vindt het belangrijk dat er een scan komt van het ondernemingsklimaat die Suriname duurzaam economisch moet ontwikkelen. De uitkomsten van de scan moeten standaard betrokken worden bij het jaarplan maar ook op verschillende niveaus in het meerjarenprogramma van de posten. Het doel van de scan is drieledig, n.l.: 1. het analyseren en in kaart brengen van de belangrijkste verbeterpunten in het lokale ondernemingsklimaat; 2. het betrekken van belanghebbenden bij het analyseproces en vervolgens bij acties ter verbetering van het ondernemingsklimaat; 3. het moet scanposten helpen bij het ontwikkelen van activiteiten ter verbetering van het ondernemingsklimaat en de integratie ervan in hun programma’s. Deze scan is niet alleen belangrijk voor bestaande bedrijven maar zal inzicht geven in productieprocessen die in Suriname kunnen plaats vinden voor de directe interne behoeft. Nationale Unie zal deze scan direct uitvoeren in belang van land en volk. Het streven naar de voedselschuur van de Caricom zal nadrukkelijk plaats vinden, net zoals het introduceren en behouden van ons Regenwoud als een van de belangrijkste inkomsten bron van Suriname. Toerisme zal een belangrijke plaats innemen samen met het in dienst stellen van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) voor het volk en de Surinaamse economie. Tot slot het zullen onze grondstoffen zoals olie verder versneld moeten worden opgepakt tot verwerking als eindproduct. Het streven is onze import te beperken ten gunste van onze eigen industrie. Samenwerking met alle democratiesche landen in de wereld en met name waarmee Suriname historische- en familiaire banden heeft Suriname als land, volk en staatkundige natie is in veel opzichten een creatie van Nederland. Het dagelijkse leven in Suriname, in veel facetten, is bepaald door een sterke Nederlandse invloed. Veel Surinaamse regering- en parlementsvertegenwoordigers, de opbouw van de overheid, rechtspraak, het onderwijs, en andere economisch, sociaal maatschappelijke infrastructuur, hebben op de een of andere manier een Nederlandse achtergrond. 308 jaar koloniaal bestuur tot 1975, de diverse verdragen (Koninkrijksstatuut 1954, de Toescheidingsovereenkomst 1975, het Raamverdrag) en de huidige ontwikkelingsrelatie, ongeveer 60 projecten tussen de 4 grote steden in Nederland en Suriname en de Twinningfaciliteit tot 2011 zijn manifeste indicatoren voor de band tussen Suriname en Nederland. Niet op de laatste plaats ook door het feit dat er ongeveer 400.000 Surinaamse Nederlanders in Nederland en 20.000 in Suriname wonen. Het goederen- en personenverkeer tussen de beide landen zorgen wederzijds voor sociale en economische impulsen. Regelmatig reizen regeringsvertegenwoordigers van de beide landen over en weer, voor o.a. werkbezoeken. Veel Nederlandse instellingen en organisaties (ziekenhuizen, scholen, sport en culturele instellingen en vertegenwoordigers) sturen hulpmiddelen en deskundigheid naar Suriname. Grote groepen Nederlandse stagiaires die Suriname bezoeken voor hun beroepsontwikkeling. Nederland is nog steeds hét studieland voor Surinaamse studenten. Politie en Defensie uit de beide landen onderhouden actieve contacten voor wederzijds deskundigheidsontwikkeling. Nederland heeft een hoge bevolkingsdichtheid van 16.000.000 inwoners, een hoog, c.q. verder ontwikkelde kenniseconomie, rechtspraak en landbestuur op hoog niveau en ander hoogwaardig sociaal maatschappelijke infrastructuur en immense financiële slagkracht. Suriname is 5x zo groot als Nederland, met 450.000 inwoners, met immense bodemschatten en zuurstofrijke regenwouden met zeer beperkte capaciteit en kennis. Hierdoor zijn er voortdurend beperkingen, risico's en verleidingen om het land en volk bestuurlijk, sociaal, maatschappelijk, economisch te verheffen en strafrechtelijk, militair of diplomatiek te beschermen. Op basis van al deze voorbeelden is Nationale Unie van mening dat Suriname zich met Nederlandse expertise kan opbouwen als een volwaardige en veilige natie, met zicht op duurzame ontwikkeling en bescherming van het volk en de natuur. Nationale Unie heeft als contact gelegd met de Nederlandse regering en zich uitgesproken over de kansen die er liggen, maar ook over het totnogtoe ontbreken van een oprechte naleving van bestaande verdragen. Immers, deze verdragen herbergen voldoende afspraken tussen de beide landen om te komen over een evenwichtige opbouw van Suriname. Uiteraard zijn ook de afgelopen Surinaamse regeringen ook verantwoordelijk geweest voor het niet nakomen van verdragen door Nederland maar ook door Suriname. Nationale Unie is daarom van mening dat veel van Surinaamse regeringen kennelijk ook eigen belangen hebben, en het nationaal – volks- belang ondergeschikt achten. En hiermee hun rol als volksvertegenwoordigers niet serieus nemen en keer op keer hierin falen. Het is daarom dat het volk nauwelijks vertrouwen meer heeft in de regering, de politiek in het bijzonder. Nationale Unie is van mening dat Suriname zeer gebaat is bij de soort Gemenebest relatie met Nederland. Voor een maximale uitwisseling van kennis en personen en zaken in het belang van beide landen. Het is geenszins de bedoeling dat een hernieuwde koloniale situatie ontstaat, maar een effectieve samenwerkingsrelatie met een vrijheid van verkeer en vestiging in beider belang. Het hebben van een tweede woonplaats (waaronder Suriname), die meer landen hanteren moet wettelijk mogelijk worden gemaakt. Concrete uitwerking zal plaatsvinden indien Nationale Unie regeerkracht heeft verworven. Ook is het zaak om te komen tot een goede wetgeving voor de bescherming van de privacy en privacy gegevens. Diaspora Beleid Surinamers overal in de wereld koesteren veel liefde voor hun geboorteland. Ook al wonen ze er niet dan nog willen ze bijdragen aan Suriname. En dat gebeurt volop. Kijk maar naar de € 150 miljoen, die Surinamers in Nederland jaarlijks sturen naar Suriname. Dit geld komt de Surinaamse economie zeer ten goede. En dan hebben we het nog niet over de talloze bouwprojecten en economische initiatieven die door Nederlandse Surinamers of andere in het buitenland woonachtige Surinamers ontplooid worden in Suriname. Succesvolle Surinaams Nederlandse profvoetballers willen voor Suriname uitkomen om het land internationaal te profileren. Duizenden goed opgeleide Surinamers in Nederland willen naar Suriname om het land op te bouwen. Maar dat gaat niet als de Surinaamse regering hieraan meewerkt. Er zijn genoeg landen in de wereld (India, Filippijnen, Zwitserland, Ierland, et cetera) die dankbaar gebruikmaken van hun mensen ”het Diaspora Beleid” die een grote economische bijdrage leveren aan hun geboorteland. Deze landen hebben speciaal beleid hiervoor ontwikkeld. De huidige Surinaamse regering schijnt angst te hebben voor zijn Surinaamse Nederlanders of andere in het buitenland wonende Surinamers. Deze 'landgenoten' zijn vaak mondiger, zijn goed opgeleid en willen slagvaardig te werk. Dit lijkt in te druisen tegen de bestaande cultuur en verhoudingen in Suriname, waarbij men elkaar in leven houdt door ”vriendjespolitiek” en eigen belangen. Deze houding en mentaliteit is een grote belemmering voor de opbouw en ontwikkeling van Suriname. Surinaamse Nederlanders of Surinamers die elders in de wereld wonen worden in Suriname als 2de rangsburger beschouwd en soms zelfs tegengewerkt. Terwijl deze mensen veel betekenen voor Suriname. Nationale Unie is van mening Surinaamse Nederlanders of andere elders wonende Surinamers dezelfde rechten en plichten moeten krijgen als de gewone Surinamer. Zelfs een Surinaams paspoort als dit in het belang van het land is. Een ieder die in Suriname wordt geboren krijgt van rechtswege een onvervreemdbaar recht op de Surinaamse nationaliteit. Dit geldt ook voor personen vn wie een van de twee ouders in Suriname is geboren. Nationale Unie vindt dat de opbouw en ontwikkeling, het welzijn van het volk en de natuur, primair is. Negatieve sentimenten, vooroordelen en jaloezie kunnen geen argumenten zijn om wie dan ook te belemmeren bij te dragen aan de opbouw van het land. Opmerkelijk is het feit dat veel regering- en parlementsvertegenwoordigers wel een directe band met Nederland hebben, bijvoorbeeld omdat hun partners en of kinderen een Nederlands paspoort hebben en hierdoor toegang hebben tot goed onderwijs en gezondheidszorg of een oudedagvoorziening in Nederland. Met hun privileges voor Nederland onthouden ze wel de Surinaamse bevolking soortgelijke privileges dat volgens Nationale Unie ontoelaatbaar en zeer bedenkelijk is. Zelf wel alle kansen en mogelijkheden hebben en het volk laten pienaren (lijden). Daarom gaat Nationale Unie bij regeerkracht er alles aan doen om de Surinaamse Nederlanders optimaal te betrekken bij de ontwikkeling en opbouw van Suriname, in het belang van land en volk. Hierbij valt ook onder dat het verkrijgen van een visum voor niet Surinamers eenvoudig moet zoals dat in nu plaatsvindt in Australië door middel van elektronische aanmelding en betaling. Sociaal Maatschappelijk en Milieu (iedereen telt) Door de verder gaande decentralisatie naar districten en ressorten wil de Nationale Unie de mensen dichter bij de politiek brengen om zodoende voor iedereen een menswaardige plek te geven onder de Surinaamse hemel. Per ressort zullen de bewoners actief initiatief moeten nemen tezamen met het bedrijfsleven in hun ressort en overheid. Sterke betrokkenheid met de scholen, speelplaatsen e.d. moeten tot stand komen zodat ouders mee kunnen helpen aan hun omgeving. Het instellen van een sociaal minimum loon acht de Nationale Unie noodzakelijk voor kostwinnaars. Het is sociaal onacceptabel dat er lonen verdiend worden, welke niet of nauwelijks toerijkend zijn een normaal huishouding te voeren. Waar velen nu dubbele banen moeten accepteren acht de Nationale Unie niet meer van deze tijd. Zoals al eerder beschreven zal de Nationale Unie alle middelen aangrijpen om de werkgelegenheid te bevorderen. De Nationale Unie garandeert werk voor een ieder die kan werken. Het werk wat zal worden aangeboden zal men moeten accepteren, waardoor de werknemer ook gebruik kan maken van de basis gezondheidszorg en mogelijk heden die de overheid zal aanbieden voor de bouw van een eigen huis. De Nationale Unie wil het te kort aan woning zoveel mogelijk binnen een regeerperiode opheffen. Dit zal zei doen door een garantie te stellen aan banken zodat ook mensen met een minimumloon grond en huis kunnen kopen en bouwen. Nationale Unie is voorstaander van levensloop bestendig bouwen waarbij ouders en kinderen de gelegenheid krijgen om bijvoorkeur op één terrein bij elkaar te wonen. Ouderen kunnen dan makkelijker terugvallen op zorg van kinderen en andersom. De Nationale Unie gaat voor een gratis basis ziektekosten verzekering voor iedereen. Deze basis zorg zal een ieder krijgen die werkt, ook met hun kinderen en of inwonende ouders. Ook degenen die door zwaarwegende omstandigheden niet aan een betaalde baan kunnen komen. Het streven van de Nationale Unie is de beste gezondheidszorg te creëren van de Caricom landen voor de Surinaamse bevolking. Nationale bewustwording over natuur en het milieu van Suriname moet plaatsvinden vanaf de vroegste jeugd. Via het onderwijs en via bestaande of nieuw op te richten milieuorganisaties. Om dit borgen zullen er studiepunten toegekend moeten worden in het onderwijs, die een evenredig gewicht moeten hebben bij de beoordeling van bevordering. Daarnaast moeten er erkende leergangen op het gebied van milieu en natuurbeheer, en in het vervolg daarvan een beroepsgroep worden ingesteld. Verder dienen onderwijs en milieuorganisaties actief gesteund en gefaciliteerd te worden met subsidies en middelen. Excursies naar het binnenland, ter kennismaking en bewustwording, zeker voor de jeugd, zijn volgens Nationale Unie noodzakelijk. Maar ook voor andere doelgroepen, waaronder regeringsvertegenwoordigers. Veiligheid en democratie Nationale Unie vindt dat alle burgers van Surinamers, die dat willen en kunnen, zich vrij en beschermd moeten uitspreken en gedragen over datgene van hen deert of intrigeert. Het is de taak van de overheid om burgers maximale bescherming en mogelijkheden hiertegen te bieden. Persvrijheid, vrijheid van meningsuiting en van vereniging en zelfs het actief stimuleren van deze zaken zijn bepalend voor de mate van democratie en veiligheid en ontwikkeling binnen een zichzelf respecterende rechtsstaat. Een onafhankelijke, objectieve en wettelijke verankerde rechtspraak, in alle opzichten (civiel, bestuur- en strafrechtelijk) met mogelijkheden voor opschaling naar nodige hoger niveau. Verankerd in de nationale grondwet en geldende rechtsgangen en in overeenstemming met de universele rechten van de mens. Naleving en handhaving van rechterlijke uitspraken met toepassing van alle aanwezige middelen, kennis en instrumenten waarborgen de veiligheid en rechtspraak. Nationale Unie beschouwt veiligheid en rechtspraak en een gestage naleving en uitvoering, voor allen gelijkelijk zonder aanzien des persoons als een hoge nationale prioriteit. Immers pas als deze garanties en waarborgen aanwezig zijn kan de rechtstaat en rechtsgang tot maximale bloei en uitvoering gebracht worden. Niemand kan belang hebben bij onderdrukking en beperking van de meningsuiting. Vrijheid van meningsuiting is de ziel van alle ontwikkelingen, in het belang van land en volk. Vrijheid van meningsuiting, hoe lastig ook, geeft burgers het gevoel van erbij te horen, bij te mogen dragen in nationale bewustwording en identiteit. Het is de kiem van iedere ontwikkeling en rechtvaardiging van bestaan en waardigheid. Daarom zal Nationale Unie alles in het werk stellen om vrijheid en democratie te allen tijde na te jagen en hierin te volharden. Het organiseren van burgerrechtenpanels, het uitgeven van een gratis en ongecensureerde krant, het kritisch aan de kaak stellen van rechtspraak en vrije rechtsgang van de burger en instellen van een nationale ombudsman (via de Grondwet) als tegenhanger van de gangbare rechtspraak zijn essentiële aandachtspunten. Nationale Unie vindt dat de veiligheid in het verkeer strenger en doelmatiger moet worden opgepakt, waarvan een middel is om zoveel mogelijk fiets- en voetpaden aan te leggen. Verwijderen van onveilige en gevaarlijke verkeersdrempels. Waar nodig, aanbrengen van veilige en zichtbare verkeers-/snelheidsdrempels op de rijwegen en de wegen voorzien van goede wegmarkeringen en belijningen. Financiën en betaalbaarheid De vraag die velen bezighoudt is hoe het landsbestuur betaalbaar is en blijft. Nationale Unie heeft uitgesproken ideeën over de aanpak van financiën. Ten eerst gaat het om transparantie/openheid van inkomsten en uitgaven. En ten tweede gaat het om integriteit en betrouwbaarheid. Dus controle en naleving van financiën en wet- en regelgeving in dit verband. Bewustwording en hiernaar handelen in nationaal, land- en volksbelang, moet het primaat zijn van financiële huishouding en beheer. De vraag moet niet zijn of er geld is voor zaken, maar waar aan besteden wij het. Verval, achterstand, en armoede zijn meestal het gevolg van financieel mismanagement bewust of onbewust van de politieke elite. Verkeerde keuzes, eigen belang eerst, ondeskundigheid en ontkenning liggen aan de basis van veel landsproblemen. Er is een groot gebrek aan realiteitszin en analyserend vermogen. Nationale Unie verkeert in de vaste overtuiging dat Suriname genoeg middelen beschikt en opbrengt om essentiële vraagstukken voor nationaal belang en ontwikkeling te bekostigen. Maar de politieke elite heeft daar geen boodschap aan. Ontwikkeling en welvaart van het land, verdeling van welvaart is bedreigend voor de politieke elite, die hierdoor hun macht kunnen kwijtraken. Immers goede opgeleide, mondige burgers, een vitale samenleving, laat zich niet bedonderen. Nationale Unie is van mening dat een adequate financiële huishouding valt en staat met de mate van controle, beheersing en handhavingsinstrumenten. Niet alleen ter sanctionering maar ook ter borging en bestendiging van kredietwaardigheid en solvabiliteit. Maar ook om redenen van openbaarheid en geloofwaardigheid. Landsinkomsten behoren toe aan het land en volk en een voorrecht voor regering en politiek om het naar deskundigheid en geweten te besteden in nationaal belang. Nationale Unie denkt de betaalbaarheid van vraagstukken te bekostigen door: 1. een evenwichtig, zichtbaar en nationaal gedragen belastingstelsel; 2. de import sterk te reguleren en export sterk te stimuleren; 3. de introductie van diverse gebruikersheffingen (de gebruiker betaalt); 4. het selectief binnenhalen van internationale ontwikkelingshulp; 5. het aangaan van doordachte deals met buitenlandse investeerders; 6. door de introductie van efficiënte en effectieve 'onderhoudsprogramma' (o.a. wegen, waterhuishouding, onderwijs, gezondheidzorg); 7. een actieve bevordering van toerisme en investeringsklimaat; 8. een actieve bevordering van het Diasporavraagstuk; 9. het aanboren van nieuwe bronnen die in Suriname ruimschoots voorradig; 10. het creëren van basiswerkgelegenheid en een efficiënte overheid; 11. het investeringsklimaat voor internationale bedrijven te stimuleren; 12. het Midden en Klein Bedrijf (MKB) binnen Suriname te stimuleren; 13. de regering ook als ondernemer neer te zetten. Landbouw en Veeteelt De wereld wordt geteisterd door een toenemend voedsel tekort. Ook de binnenlandse markt in Suriname kampt met voortdurende tekorten en hierdoor hoge prijzen. Ofschoon Suriname beschikt over een enorm landbouw areaal wordt deze niet of nauwelijks efficiënt en effectief benut. Suriname kent al jaren een verouderde landbouwsector, in meerdere opzichten. Teelttechnieken, waterhuishouding, gewassendiversiteit, onderzoek en veredeling, alsmede afzetmarkten. Dit komt mede door een gebrek aan visie en doortastendheid bij zowel de verantwoordelijke regering alsmede bij in de uitvoerende sector zelf. Niet op de laatste plaats ook door het imago die de sector heeft. Landbouw wordt meestal toegedicht aan een sociale onderklasse in de samenleving. Nationale Unie vindt dit een aperte onjuistheid, welke mede in stand wordt gehouden door de regering, maar ook wederom de sector zelf. Het zelfde geldt voor de veeteeltsector in Suriname, die geplaagd wordt door gebrek aan visie, kennis en beroepsbelangstelling. Ook hiervoor zijn enorme arealen beschikbaar. Nationale Unie is van mening dat Suriname enorme potenties heeft op het gebied van landbouw en veeteelt. Echter is Nationale Unie van mening dat afgezien van de fysieke potenties (arealen) Suriname niet op eigen kracht deze sector kan ontwikkelen. Voor een slagvaardige aanpak op korte termijn is buitenlandse hulp, die volop voorradig is, noodzakelijk. De aanwezige kennis in het buitenland is vele malen groter en diepgaander, die Suriname op de korte termijn (0 – 5 jaar ) niet kan opbrengen. Zowel in de zin van kwaliteit (visie, kennis en middelen) en kwantiteit (menskracht) zal Suriname moeten investeren door het binnenhalen van buitenlandse krachten, om de landbouwsector serieus en (nationaal en internationaal) winstgevend te laten ontwikkelen. Dit vraagt ook om een gerichte gedachtegang (mindset) van alle betrokken partijen, regering en sector. De kans is groot dat het buitenland sterk geïnteresseerd is een landbouw-uitdaging in Suriname. Hierbij kan gerefereerd worden aan de komst van de ”Boeroes” in het midden van de 19e eeuw naar Suriname en die met succes de veeteeltsector hebben opgebouwd. Inmiddels is ook op landbouwgebied de wereld verder ontwikkeld. Hierbij is met name Nederland koploper op het gebied van teelttechnieken, zaadverdeling, gewassendiversiteit en waterhuishouding. Speerpunten Nationale Unie 1. de regering moet het volk dienen verkiezingsbeloftes nakomen. Bij het ontstaan van oncorrigeerbaar onbehoorlijk bestuur, nieuwe verkiezingen uitschrijven; 2. vrijheid van meningsuiting, zonder vrees voor je positie of van je omgeving, als je misstanden aankaart; 3. burgers moeten kosteloos klachten en wantoestanden melden en daarbij serieus geholpen worden; 4. rechtspraak moet feitelijk en effectief toegankelijk zijn voor iedereen; treffen van consumentbeschermende maatregelen; 5. werk en inkomen voor iedereen, die ook garantie geeft op huisvesting; 6, actieve samenwerking tussen Suriname en Nederland maar ook met Antillen, Aruba en België; 7. subsidie voor politieke partijen (om zo malafide financiering buiten de deur te houden); 8. meerjaren woningbouwprogramma inclusief basiskoopwoningen voor sociaal zwakkeren; 9. SLM in dienst van het volk en de Surinaamse economie; 10. afschaffing van visum tussen Suriname en Nederland, naleving van de Toescheidingsovereenkomst (TO) en omgekeerd op basis van bestaand Raamverdrag; 11. iedereen krijgt een gratis basisziektekostenverzekering, door werk of vrijwilligerswerk; 12. allen die niet kunnen werken en dat kunnen aantonen, krijgen een maandelijkse sociale uitkering voor noodzakelijke kosten en basisziektekostenverzekering; 13. werken bij de overheid is niet afhankelijk van politieke kleur, maar van kennis en vaardigheden; 14. kosten van onderwijs aan zwakkeren worden vergoed en studenten moeten maatschappelijke stages lopen (zorg, sport, cultuur, buurt/wijkveiligheid); 15. milieu-educatie en zorg in het onderwijs en werkgelegenheid in milieubeheer; net als salarissen en privileges van regering- en DNA leden; 16. stimuleren landbouw en veeteelt en creëren van afzetmarkt voor de producten zowel nationaal als internationaal; 17. inleveren van grote lappen domeingronden verkregen door vriendjespolitiek en beschikbare domeingronden in de vruchtbare kuststreek primair uitgeven voor landbouw- en veeteeltdoeleinden; 18. Verouderde en oneerlijke kiesstelsel aanpassen. Een stem dient in het gehele land dezelfde stemwaarde hebben; NU afdeling Nederland, Wolfskuilseweg 270 te 6542 AB Nijmegen,  Postbus 605, 6500 AP Nijmegen, t 024-7370069 t 024-7370216 m 06-37070854

© 2000 - 2012 powered by
Doteasy Web Hosting