Nationale Unie 
uw partijSuriname in verval

 

 

Nationale Unie is een partij die als gemeld  to the point is. Uit een grondige evaluatie is gebleken dat Suriname o.a. kampt met:

  1) Slecht Bestuur;

  2) velen die zich niet vertegenwoordigd voelen;

  3) Rechtspraak die niet naar behoren functioneert;

  4) Een onderwijssysteem dat lijdt aan achterstallig onderhoud;

  5) Ouderen die aan hun lot worden overgelaten;

  6) Velen die behoeftig zijn aan fatsoenlijk onderdak;

  7) Kinderen die hun 'kindtijd' niet op gepaste wijze kunnen beleven;

  8) Het wegdragen van grondstoffen voor een 'appel en een ei';

  9) Een parlement dat toneel is voor vechtpartijen;

10) Politici die zich schuldig maken aan graaien;

11) Overheidsdiensten die 'klantonvriendelijk zijn';

12) Corruptie die hoogtij viert;

13) last but not least: Gezondheidszorg die tekortschiet.

 

Bovengemelde punten zullen als volgt worden aangepakt.

 

 

Slecht Bestuur

Ten eerste dient Slecht Bestuur te worden vervangen door Goed Bestuur. De komende verkiezingen van 2010 bieden een uitstekende gelegenheid om ‘korte metten’ te maken met Slecht Bestuur. Aan ons u te overtuigen om massaal op de Nationale Unie te stemmen.

 

Representatie

Middels Goed Bestuur door de overheid zullen de Surinaamse burgers zich automatisch vertegenwoordigd voelen omdat het beleid van een Goed Overheidsapparaat dit zal afdwingen. Als bijvoorbeeld blijkt dat een bepaalde wijk last ondervindt van criminaliteit waardoor de leefbaarheid van deze wijk wordt ondermijnd, dan dient een overheid dat Goed Bestuur etaleert, te responderen.

 

 

Rechtspraak

Het is van essentieel belang dat de samenleving zich beschermd voelt tegen de machtige overheid. Deze bescherming is neergelegd in de onafhankelijkheid van de rechtspraak en de gebondenheid van de Staat aan het recht; de Overheid dient te allen tijde zich gebonden te voelen aan het recht en dient derhalve vonnissen, uitspraken en arresten van de rechter onvoorwaardelijk uit te voeren. Bovendien dient de kwaliteit van  de rechtspleging verbeterd en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht gewaarborgd te zijn.

 

 

Onderwijs

Het huidige onderwijssysteem in Suriname is dringend toe aan revisie. Het niveau dient in alle geledingen gelijk te zijn aan dat van Nederland. Wanneer een scholier in staat is om na het basisonderwijs Voortgezet Wetenschappelijk Onderwijs (VWO) te volgen, dan dient hij/zij ook hiertoe in staat te worden gesteld. Hogescholen en Universiteit dienen voor een ieder toegankelijk te worden gemaakt op basis van draagkracht.

 

 

Ouderen

Senioren in Suriname hebben recht op 275 SRD (AOV) per maand. Veel te weinig om te kunnen voldoen aan de primaire basisbehoeften! Een extra toelage van minimaal 100 SRD is gewenst. Ouderen dienen zoveel als mogelijk uit hun isolement te worden gehaald waardoor zij een kwalitatief goed bestaan kunnen leiden. Want ouderen zijn geen 'tweederangsburgers'.

 

 

Fatsoenlijk onderdak

Suriname kent een  woningnoodprobleem van ca. 30000. Een plan van aanpak die garandeert dat jaarlijks minimaal 3000 woningen worden gerealiseerd voor de sociaal zwakkeren, is een 'must'. Ook de sociaal zwakkeren in de samenleving hebben recht op een standaard koopwoning.

 

 

Kindtijd

Een kind dient in staat te worden gesteld om een onbezorgde jeugd te hebben. Primair is dit de taak van de ouder(s) met een faciliterende rol die voor de overheid is weggelegd. Geluk van een ouder hangt voor een groot deel af van het geluk dat de kinderen ervaren. De overheid dient er voor zorg te dragen dat het kind in zijn vrije tijd zich op een aangename manier kan ontspannen.

 

 

Een voorbeeldig parlement

Strenge eisen zullen worden gesteld bij het aanwijzen van kandidaat parlementsleden. Suriname is toe aan een parlement dat bemand wordt door adequate personen die zich op even adequate wijze kunnen kwijten van hun controlerende- en wetgevende taken. Het parlement mag geen veroordeelden in zich bergen. Moreel leiderschap in een democratie die zichzelf respecteert, dient de opmaat te zijn. Ter voorkoming van belangenverstrengeling mogen parlementariërs geen andere functies meer bekleden.

 

 

Graaicultuur

Er dient met onmiddellijke ingang paal en perk te worden gesteld aan de graaicultuur die tot op heden heeft plaatsgevonden. Parlementsleden mogen nimmer in aanmerking komen voor domeingrond. Ook niet middels stichtingen of andere constructies.

 

 

Klantonvriendelijke overheidsdiensten

De overheidsdiensten dienen efficiënt te werken. Aanvragen dienen binnen een wettelijk gestelde termijn te zijn afgehandeld. “Het van het kastje naar de muur" te worden gestuurd als ook de "Tjuku’s”, dienen verleden tijd te zijn. Er dient een onafhankelijke instantie in het leven geroepen te worden waar men zijn of haar aanvraag kan deponeren, waardoor op objectieve wijze kan worden vastgesteld of deze door de betreffende instantie met gepaste voortvarendheid is afgehandeld conform de geldende regels. Een ombudsman, die gedragingen van overheidsinstanties toetst, is een voorbeeld hiervan.

 

 

Bestrijding corruptie

De bestrijding van corruptie middels een anti-corruptiewet is niet voldoende. Wat nodig is, is dat er een mentaliteitsverandering plaatsvindt.Een strenge aanpak, desnoods middels ’undercover’ acties zullen nodig zijn. ‘Loopt men tegen de lamp’, dan volgt met onmiddellijke ingang ontslag. Indien een oorzaak van corruptie te vinden is in te lage beloning, dan dient een correctie plaatst vinden.

 

 

Gezondheidszorg

Het Surinaamse gezondheidsstelsel naar Nederlands  model. In een Gemenebestrelatie met Nederland dient dit tot uitdrukking te worden gebracht. Realisatie hiervan dient te geschieden op basis van het Raamverdrag tussen Nederland en Suriname. Zie artikel 2 lid 7 van het genoemde verdrag. Eén van de doelstellingen is om alle Surinamers onder te brengen in een zorgstelsel wat een afgeleide is van de Benelux landen.

 


© 2000 - 2012 powered by
Doteasy Web Hosting