Nationale Unie 
uw partijOver Nationale Unie

Onderstaande links geven u meer informatie over de onderwerpen, n.l.:

- Statuten NU

- Manifest NU

 

 

GEPUBLICEERD

in

ADVERTENTIEBLAD

van de

REPUBLIEK SURINAME

Verschijnende DINSDAG en VRIJDAG

 

Ao. 1991 vrijdag 15 maart No. 22.

 

STATUTEN

van de

Vereniging

NATIONALE UNIE

 

gevestigd te Paramaribo.

 

NAAM, ZETEL EN DUUR

 

Artikel 1

 

1.  De vereniging draagt de naam van ”NATIONALE UNIE”, afgekort ”NU”, hierna te noemen ”de Partij”.

2.  Zij is gevestigd te Paramaribo en kan kernen en afdelingen in geheel Suriname hebben. Zij is opgericht op 6 september 1987 voor onbepaalde tijd.

 

 

DOEL

 

Artikel 2

 

De Partij stelt zich ten doel het bevorderen van de ontwikkeling van Land en Volk en de verdediging van de vrijheid van alle personen in Suriname, ongeacht geloof, ras, kleur, leeftijd, geslacht, stand of maatschappelijke betrekking, waarbij zij naar eer en geweten een goed en eerlijk beleid zal voorstaan, ondersteunen en bevorderen.

 

MIDDELEN

 

Artikel 3

 

De Partij tracht dit doel te bereiken door:

a.  het uitgeven van publicaties;

b.  het bevorderen en onderhouden van kontakten met organisaties in     binnen- en buitenland die soortgelijke doelen nastreven;

c.  deelname aan algemene, vrije en geheime verkiezingen voor   afvaardiging naar volksvertegenwoordigende lichamen en aan het bestuur op nationaal en regionaal niveau.

 

Ten grondslag aan het onder a, b, c en d genoemde zal liggen de Universele verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties van tien december negentienhonderd achtenveertig.

 

FINANCIËN, BOEKJAAR, REKENING

EN VERANTWOORDING

 

Artikel 4

 

1.  De geldmiddelen van de Partij bestaan uit:

a. contributies;

b. abonnementsgelden;

c. donaties;

d. schenkingen, erfstellingen en legaten;

e. andere baten.

 

2. Het boekjaar van de Partij valt samen met het kalenderjaar.

 

3.  Jaarlijks en wel in de maand maart wordt door het Hoofdbestuur een Jaarverslag  en een staat van de inkomen en de inkomsten en de          uitgaven van de Partij opgemaakt en ter goedkeuring aan de Algemene    Ledenvergadering aangeboden.

 

De goedkeuring strekt het Hoofdbestuur tot decharge voor het gevoerde beheer in het afgelopen boekjaar.

Na goedkeuring hiervan vindt publicatie plaats in het Advertentieblad van de Republiek Suriname en in ten minste een van de in Suriname verschijnende dagbladen.

 

LIDMAATSCHAP

 

Artikel 5

 

De Partij bestaat uit:

a.  gewone leden;

b.  aspirantleden;

c.  ereleden en

d.  donateurs.

 

ad. a. Gewone leden zijn zij die de Surinaamse Nationaliteit*** bezitten, de  Statuten van de Partij onderschrijven, de leeftijd van achttien jaar           hebben bereikt, niet van het kiesrecht uitgesloten zijn en als zodanig      zijn toegelaten. ***de eis van de Surinaamse nationaliteit zal bij statutenwijziging komen te vervallen. Derhalve geldt:Een lid van N.U., waar hij zich ook mag bevinden is een volwaardig lid van de Nationale Unie.
Hij ontleent zijn bevoegdheden aan de statuten van de partij.

 

ad. b. Adspirantleden zijn zij die de Surinaamse Nationaliteit bezitten, de leeftijd van zestien jaar doch niet die van achttien jaar hebben bereikt, en als zodanig zijn toegelaten.

 

ad. c. Ereleden zijn zij, die zich voor de Partij erg verdienstelijk hebben    gemaakt en op voordracht van het Hoofdbestuur door de Algemene    Ledenvergadering als zodanig zijn benoemd.

 

ad. d. Donateurs zijn natuurlijke- en of rechtspersonen, die de Partij       periodiek financieel of op andere wijze steunen.

 

Alleen gewone leden zijn contributieplichtig  jegens de Partij.

De contributie wordt bij Huishoudelijk Reglement vastgesteld.

 

VERKRIJGING VAN HET LIDMAATSCHAP

 

Artikel 6

 

Het gewoon lidmaatschap en het aspirant lidmaatschap worden verkregen krachtens besluit van het Hoofdbestuur tot toelating op een daartoe gedaan schriftelijk verzoek.

 

BEEÏNDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP

 

Artikel 7

 

1.  Het lidmaatschap van de Partij eindigt door:

a.  overlijden;

b.  opzegging aan het Hoofdbestuur;

c.  afschrijving door het Hoofdbestuur;

d.  royement door het Hoofdbestuur.

2.  Opzegging geschiedt met inachtneming van een termijn van ten minste dertig  dagen.

3.  Afschrijving geschiedt indien het lid niet meer voldoet aan een of meer vereisten voor het lidmaatschap.

4.  Royement geschiedt indien het lid in strijd handelt met de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de Partij, de Partij op onredelijke      wijze schade berokkent of onoirbare handelingen pleegt.

Tegen een royementsbeslissing is binnen dertig dagen na dagtekening  van het royement beroep mogelijk bij de Partijraad.

5.  Nadere regelen omtrent de verkrijging en beëindiging van het             lidmaatschap van de Partij worden bij Huishoudelijk Reglement       vastgesteld.

 

ORGANEN

 

Artikel 8

 

De organen van de Partij zijn:

1.  de Algemene Ledenvergadering;

2.  de Partijraad;

3.  het Hoofdbestuur;

4.  de Afdelingen;

5.  de Kernen.

 

DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

 

Artikel 9

 

Het hoogste orgaan van de Partij is de Algemene Ledenvergadering, onverminderd in deze statuten aan haar toegekende bevoegdheden, beslist de Algemene Ledenvergadering, op voordracht van het Hoofdbestuur en de Afdelingen en Kernen - de Raad van Advies gehoord - over de kandidaatstelling van leden voor de volksvertegenwoordigende lichamen en kandidaat ministers.

Tevens bepaalt de Algemene Ledenvergadering de lijnen van de Partijpolitiek.

De algemene Ledenvergadering bestaat uit:

a. leden van het Hoofdbestuur;

b. leden der Partij die lid zijn van volksvertegenwoordigende lichamen;

c. leden van de Partij die lid zijn van de Staatsraad;

d. leden van de Partij die lid zijn van de Raad van Ministers;

e. afgevaardigden van de Afdelingen;

f. afgevaardigden van de Kernen.

 

DE PARTIJRAAD

 

Artikel 10

 

De Partijraad wordt gevormd door de leden van het Hoofdbestuur, de afgevaardigden van de Afdelingen en de afgevaardigden van de Kernen. De afdelingen en de Kernen worden elk vertegenwoordigd door een drie man sterke delegatie, te weten: de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Jaarlijks in de maand maart kot de Partijraad bijeen. De oproeping voor deze vergadering geschiedt ministens dertig dagen tevoren onder toezending va de agenda van deze vergadering, met uitnodiging om binnen drie weken kandidaten te stellen voor een functie in het Hoofdbestuur, Voorstellen tot wijziging of aanvulling van de agenda kunnen binnen dezelfde termijn van drie weken bij het Hoofdbestuur worden ingediend.

In deze vergadering worden de volgende zaken behandeld:

a. het verslag van de Secretaris-Generaal over het afgelopen boekjaar;

b. het verslag van de Penningmeester over het gevoerde financieel         beheer;

c. het rapport van de kaskommissie over het financieel beheer van het   afgelopen boekjaar, gevolgd door haar ontbinding;

d. benoeming van een nieuwe kaskommissie voor het lopend       verenigingsjaar, bestaande uit drie leden;

e. voorziening in vakatures in het Hoofdbestuur;

f.  behandeling van de voorstellen van het Hoofdbestuur, de Afdelings- en Kernbesturen;

g. vaststelling van het beginselprogramma of enig ander bijzonder          programma van de Partij;

h. vaststelling van de kontributie der leden met bepaling van het gedeelte dat ter beschikking van de Hoofdkas en het gedeelte dat ter     beschikking van de besturen van de Afdelingen en Kernen zal worden      gesteld;

i. alles wat verder ter tafel komt.

 

Artikel 11

 

Buitengewone vergaderingen van de Partijraad worden gehouden zo dikwijls het Hoofdbestuur dit nodig acht of ten minste een/derde van het aantal Afdelingen daartoe het verzoek aan het Hoofdbestuur heeft gedaan met schriftelijke opgave van de te behandelen onderwerpen en met inachtneming van een termijn van tenminste dertig dagen.

 

HET HOOFDBESTUUR

 

Artikel 12

 

De Partij wordt geleid door het Hoofdbestuur.

Het hoofdbestuur bestaat uit tenminste negen en ten hoogste vijftien leden, te weten:

een Voorzitter;

een Onder-Voorzitter;

een Sekretaris-Generaal;

een Eerste Penningmeester;

een Tweede Sekretaris;

een Tweede Penningmeester en

Drie of meer Kommissarissen.

 

De leden van het Hoofdbestuur worden door de leden op een algemene ledenvergadering voor een periode van vijf jaren gekozen. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

Bij tussentijdse vacature vult het Hoofdbestuur zichzelf aan in overleg met de Afdelingsvoorzitters.

Een tussentijds gekozen bestuurslid treedt af op het tijdstip waarop het lid in wiens plaats hij gekozen werd, zou moeten aftreden.

Afdelingen en Kernen kunnen voor het bijwonen van vergaderingen van het Hoofdbestuur uitgenodigd worden met het doel het contact met het Hoofdbestuur te verstevigen.

Het Dagelijks Bestuur van de Partij bestaat uit de Voorzitter, de Secretaris-Generaal en de Eerste Penningmeester.

Het Dagelijks Bestuur vertegenwoordigt de Partij in en buiten rechte. Alle stukken die van het Bestuur uitgaan, worden getekend door de Voorzitter en de Sekretaris-Generaal.

 

DE AFDELINGEN

 

Artikel 13

 

De Partij bestaat uit leden die georganiseerd zijn in Kernen, de Kernen zijn georganiseerd in Afdelingen. De grenzen van de Afdelingen vallen samen met de wettelijk vastgestelde distriktsgrenzen van de Republiek Suriname.

Het Afdelingsbestuur wordt in een Afdelingsvergadering gekozen door de leden van die Afdeling en bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste zeven leden.

De zittingsduur is drie jaar.

De aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

 

DE KERNEN

 

Artikel 14

 

De Kernen bestaan uit tenminste vijftien leden.

Het Kernbestuur wordt door en uit de gewone leden gekozen voor de periode van drie jaar en bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf leden.

 

DE RAAD VAN ADVIES

 

Artikel 15

 

De Raad van Advies bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijftien leden; de leden van deze Raad worden door het Hoofdbestuur benoemd en treden samen met dit Hoofdbestuur af.

De aftredende leden zijn terstond herbenoembaar.

De Raad van Advies brengt aan het Hoofdbestuur advies uit over zaken de Partij rakende, hetzij gevraagd, hetzij ongevraagd.

 

BESLUITEN

 

Artikel 16

 

1.  Alle besluiten van de organen van de Partij en de Raad van Advies      worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, tenzij in         deze statuten anders is bepaald.

2.  Het stemrecht wordt persoonlijk uitgeoefend.

3.  Stemmen over personen geschiedt met gesloten en ongetekende        briefjes. Stemmen over zaken geschiedt mondeling.

4.  Wanneer bij stemming over personen geen volstrekte meerderheid is verkregen, heeft een herstemming plaats tussen de twee personen,     die bij de eerste stemming de meeste stemmen hebben verkregen.

5.  Hij, op wie bij de tweede stemming de meeste stemmen zijn   uitgebracht, is gekozen.

6.  Bij staking van stemmen beslist, indien het personen betreft, het lot, terwijl indien het zaken betreft, de voorzitter der vergadering de            beslissende stem heeft.

 

Artikel 17

 

Algemene Ledenvergaderingen worden tenminste eenmaal per jaar gehouden en voorts zo dikwijls het Hoofdbestuur zulks nodig acht of tenminste een/tiende gedeelte van het aantal stemgerechtigde leden hiertoe een schriftelijk verzoek aan het Hoofdbestuur doet onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen.

Het Hoofdbestuur is alsdan verplicht om binnen veertien dagen na ontvangst van het verzoek een Algemene Ledenvergadering bijeen te roepen.

Indien het bestuur in gebreke blijft om binnen genoemde termijn een Algemene Ledenvergadering bijeen te roepen, zijn de verzoekers bevoegd zulk een vergadering zelf bijeen te roepen met inachtneming van de daarvoor geldende oproepingstermijn en kunnen daarin rechtgeldige besluiten genomen worden.

 

STEMMING

 

Artikel 18

 

Alleen gewone leden hebben stemrecht.

Ieder lid brengt ter vergadering slechts een stem uit.

Ereleden hebben slechts een adviserende stem.

 

HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

Artikel 19

 

Het Huishoudelijk Reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de Algemene Ledenvergadering.

Het mag geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met de statuten en het programma van de Partij.

Het geeft voorschriften omtrent de verkiezingen, de werkzaamheden van het Hoofdbestuur, de Partijraad, de Kascommissie, de Algemene Ledenvergadering en de nadere inrichting en werking van de Partij.

 

Artikel 20

 

De Partijraad stelt het Orde-Reglement voor de Afdelingen en voor de Kernen vast en kan deze wijzigen en aanvullen.

Tegen beslissingen van het Hoofdbestuur kunnen de Afdelingen en Kernen in beroep komen bij de Partijraad en wel binnen dertig dagen.

 

KANDIDAATSTELLING

 

Artikel 21

 

Voor het stellen van kandidaten voor de Nationale Assemblee en de andere volksvertegenwoordigende lichamen wordt de wijze van verkiezing der kandidaten bepaald in het Huishoudelijk Reglement.

Het Hoofdbestuur is gehouden het beginsel- en het verkiezingsprogramma bij elke algemene verkiezing algemeen bekend te maken.

 

STATUTENWIJZIGING

 

Artikel 22

 

1.  Wijziging van de Statuten kan slechts plaatsvinden in een speciaal     daartoe belegde Algemene Ledenvergadering waarin tenminste            twee/derde van het aantal der stemgerechtigde leden aanwezig is en      met een meerderheid van tenminste twee/derde der geldige   uitgebrachte stemmen.

2.  Indien op deze vergadering het vereiste aantal leden niet aanwezig is, dient binnen een maand een tweede vergadering te worden belegd,   waarop - ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden - het      besluit tot wijziging  der statuten kan worden genomen, mits met       tenminste twee/derde meerderheid van het aantal geldige      uitgebrachte stemmen.

 

ONTBINDING EN VEREFFENING

 

Artikel 23

 

1.  Een besluit tot ontbinding van de Partij komt op dezelfde wijze tot      stand als het besluit tot wijziging der statuten.

2.  De vereffening vindt plaats door het Hoofdbestuur met inachtneming van artikel 1680 van het Burgerlijk Wetboek.

3.  Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor een door het   Hoofdbestuur aan te wijzen liefdadig doel.

 

 

SLOTBEPALING

 

Artikel 24

 

1.  In alle gevallen, waarin de Statuten of het Huishoudelijk Reglement    niet voorzien, beslist het Hoofdbestuur naar omstandigheid.

2.  Zolang het Huishoudelijk Reglement nog niet is vastgesteld, is het     Hoofdbestuur bevoegd, al naar behoefte, ter zake regels te stellen       zulks met inachtneming van de beginselen en doelstellingen van de        Partij en in overeenstemming met de Statuten.

3.  Voor de eerste maal worden als leden van het Hoofdbestuur de          volgende personen aangewezen:

 

Voorzitter                               : Paul E. Leeuwaarde (w.g.)

Onder-Voorzitter                    : Ewald Karg (w.g.)

Sekretaris-Generaal               : Wilhelm Gummels (w.g.)

Penningmeester                     : Sieuwkoemarie Gobardhan (w.g.)

Tweede Sekretaris                  : José Joseph (w.g.)

Tweede Penningmeester       : Vernon Brandon (w.g.)

Commissarissen:                    : W. Promes (w.g.)

                                                : Henk van Dijk (w.g.)

                                                : R. Weidum. (w.g.)

 

 

Goedgekeurd bij Resolutie d.d.: 15 maart 1991, No. 1720/91

 

Paramaribo, 15 maart 1991

De Direkteur van Binnenlandse Zaken,

 

(Mr. F.F.J. Troon)

(Mr. F.F.J. TROON).

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------


Manifest politieke partij Nationale Unie (NU) Suriname en Nederland


De Surinaamse politieke partij Nationale Unie (NU) heeft toenadering gezocht tot de Nederlandse organisatie Vereniging Surinaamse Nederlanders (VSN) en met haar samenwerkende organisaties in de zogenaamde VSN-Groep, voor een herstructurering van
NU. VSN-Groep toont zich strijdbaar door o.a. naleving van de Toescheidingsovereenkomst (TO), tussen Suriname en Nederland, uit 1975 waarin is bepaald dat de van geboorte Surinamers, ook al heeft men de Nederlandse nationaliteit, de rechten die zij reeds voor de onafhankelijkheid hadden, onvervreemdbaar blijvend behouden hebben, voor deelname aan het sociaal, maatschappelijk, economisch, juridisch en politiek verkeer in Suriname. Juist dit fenomeen dat ook wereldwijd steeds meer te gelde wordt gemaakt (Gemenebest, Ierland, India, Israël, Zwitserland) en beter bekend is als de ‘diaspora’, voor duurzame opbouw van het land van herkomst, wordt nu ook door NU aangegrepen om hen te ondersteunen.

Het is een publiek geheim dat bepaalde politieke partijen in Suriname zich al jaren laten adviseren door de diaspora die ook in Nederland politiek actief zijn. Ook de Nederlandse overheid erkent inmiddels steeds meer dat de ontwikkeling en opbouw van Suriname gebaat is bij inzet van de diaspora, blijkens recente uitspraken van betrokken bewindvoerders in het kader van de ontwikkelingssamenwerking en aangaande projecten (o.a. Twinning).

VSN samen met de VSN-Groep is conform haar doelstellingen al bezig met belangenbehartiging van de Surinamers, als het gaat om bijvoorbeeld het bestrijden van de huidige vernederende 100% controle op Schiphol, reparatie van het AOW-gat van ouderen, AWBZ, te hoge buitenlandse belastingen en het bestrijden van de tekortschietende rechtspraak in Suriname. Ook het bestrijden van de machtsmisbruiken op het terrein van de luchtvaarttarieven tussen Suriname en Nederland visa versa, is een strijdpunt tussen VSN samen met VVR, en de Nederlandse en Surinaamse overheid.

VSN-Groep heeft zich bereid verklaard om NU te ondersteunen in de strijd om de noden van het Surinaamse volk te gaan oplossen, met name ondermeer van de zwakkere doelgroepen waaronder kinderen, vrouwen en AOV’ers. Voorts zal VSN-Groep samen met NU ijveren voor een duurzame opbouw en ontwikkeling van primaire vraagstukken sociale zaken, onderwijs, gezondheidszorg, volkshuisvesting, werkgelegenheid. Voorts ook voor rechtspraak, openbaar bestuur, milieu, economie, import en export, werkgelegenheid, arbeidrechten en vakbond.

Speerpunten zijn o.a. gratis onderwijs, betaalbaar en laagdrempelig gezondheidszorg, armoedebestrijding door werk en eten voor een ieder, en het ontwikkelen van een sociaal huisvestingsprogramma voor de zwakkeren. Bestrijden van corruptie en bureaucratie dienen fors aangepakt te worden. Toegang tot basisvoorzieningen (onderwijs, gezondheidszorg en welzijn voorzieningen) moeten het vertrouwen in en deelname aan duurzame opbouw van de samenleving terugbrengen. Al deze ontwikkelingen moeten gesteund worden door een adequaat, integer en progressief belastingstelsel, deugdelijke rechtspraak en behoorlijk openbaar bestuur.

NU en VSN willen in hun samenwerking alle Surinamers in Nederland en in Suriname oproepen en mobiliseren zich in te zetten voor de politiek maatschappelijke partij NU in Suriname. Met het doel om het Surinaamse volk de kansen en mogelijkheden voor maximale ontplooiing van bevolking en het land Suriname te bieden. Conform de Universele Rechten van de Mens en waarborgen voor vrede en veiligheid, voor persoonlijke ontwikkeling en in het landsbelang.

Deelname aan de politieke partij Nationale Unie (NU) is voor een ieder mogelijk, die zich herkent in bovengenoemde oproep en speerpunten. Informatie over de partijorganisatie en het verkiezingsprogramma zijn aanstaande.

 

 


© 2000 - 2012 powered by
Doteasy Web Hosting